Friday, 30 December 2011

KREATIVITI PADA TANGAN MANUSIAKreativiti seni pada tangan manusia yang membentuk kepala burung

Kreativiti seni pada tangan manusia yang membentuk manusia.

Kreativiti seni pada tangan manusia yang membentuk kepala burung

Kreativiti seni pada tangan manusia yang membentuk buruk merak

Kreativiti seni pada tangan manusia yang membentuk kepala burung

Kreativiti seni pada tangan manusia yang membentuk gajah

Kreativiti seni pada tangan manusia yang membentuk kepala harimau

Kreativiti seni pada tangan manusia yang membentuk manusia dalam aktiviti larian

Kreativiti seni pada tangan manusia yang membentuk manusia dalam sukan angkat berat

Kreativiti seni pada tangan manusia yang membentuk manusia bermain bola sepak

Kreativiti seni pada tangan manusia yang membentuk manusia bermain bola

Kreativiti seni pada tangan manusia yang membentuk kepala anjing

Thursday, 29 December 2011

KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN

Kreativiti bukanlah perkara baru pun di dalam sukatan. Pada sukatan yang lama unsur kreativiti ini sudah dimasukkan. Unsur kreativiti ini muncul di dalam pelbagai bentuk seperti aktiviti nyanyian, memperkembang lebarkan dialog, menulis khat dan segala aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan. Sekiranya hendak dilakukanlah.


Unsur kreativiti ini telah disebutkan oleh William Jordan serta rakan-rakannya. Unsur kreativiti ini digunakan untuk menyelesaikan masalah. Beliau telah mencipta beberapa aktiviti kreatif berdasarkan prinsip-prinsip berikut:
1. Kreativiti adalah aktiviti yang penting di dalam kehidupan seharian kita.
2. Kreativiti bukanlah sesuatu yang kabur, tersembunyi dan tidak boleh dinyatakan dengan spesifik. Kreativiti boleh dijelaskan, ditentukan sifat-sfatnya, boleh diajar secara langsung untuk menambah kuasa kreativiti murid.
3. Kreativiti di dalam apa bidang sekalipun termasuklah di dalam bidang sains, matematik, bahasa, ekonomi, perubatan dan bidang-bidang lain mempunyai persamaam iaitu hasilnya mempunyai sifat kreatif apabila dijelmakan.
4. Kreativiti boleh dikerjakan secara individu, kelompok dan berkumpulan.


Kreativiti boleh diajar kepada murid dengan syarat-syarat berikut:
1. Kreativiti boleh dibangunkan secara individu dan berkumpulan. Tugas guru adalah membantu murid sedar akan kepentingan kreativiti dan membekalkan bahan-bahan serta menentukan bidang-bidang kreativiti dengan jelas.
2. Unsur emosi dan perasaan lebih utama daripada unsur kognitif di dalam kretiviti.
3. Perkara yang tidak logik lebih penting daripada perkara yang logik di dalam proses kreativiti.
4. Unsur perasaan yang tidak logik hendaklah diberi peluang untuk dijelaskan supaya menambah keberhasilan di dalam penyelesaian masalah.


William Jordan menambah bahawa unsur kreativiti ini diserapkan kepada murid melalui kaedah majas atau personafikasi supaya wujud perkaitan di antara dua perkara. Misalnya meminta murid membandingkan kerusi dengan air batu atau kasut atau sekirnya kerusi iatu dapat bercakap apa yang akan dia adukan sekiranya murid duduk di atasnya dalam tempoh masa yang lama.


Aktiviti-aktiviti majas ini boleh dilakukan dengan pelbagai bentuk:
1. Perbandingan kendiri: Membandingkan diri mereka dengan tumbuh-tumbuhan, benda hidup dan benda bukan hidup, haiwan tertentu atau individu tertentu. Mislanya dengan meminta mereka menerangkan kesan yang akan berlaku sekiranya mereka merupkan huruf-huruf Hijaiyyah. Atau sekiranya kamu nombor Wahid, apa yang kamu akan lakukan?
2. Perbandingan langsung : Membandingkan dua benda yang padz zahirnya berbeza. Misalnya membandingkan pisau dengan pen. Atau membandingkan air dengan rumah.
3. Perbandingan Kontras : Membandingkan dua benda yang nampak berlawanan seperti membandingkan musuh dengan kawan, air dengan api, madu pahit dan siang malam.


Di antara strategi yang boleh digunakan untuk mengajar kreativiti adalah dengan menjadikan sesuatu yang biasa itu luar biasa. Misalnya apa yang berlaku sekiranya kamu diminta datang ke sekolah pada waktu malam? Strategi yang kedua ialah menjadikan yang pelik itu biasa seperti meminta murid mencari persamaan di antara kapal terbang dan nasi.


Setiap strategi ini mengandungi langkah-langkah tertentu.
1. Langkah pertama: memberikan maklumat asas.
2. Langkah kedua : menggunakan perbandingan langsung.
3. Langkah ketiga : menggunakan perbandingan majas.
4. langkah keempat : membuat kesimpulan.


Guru tidak berperanan sebagai pengkritik apatah lagi menghina pendapat murid. Setiap pendapat diterima dengan tangan dan hati yang terbuka. Murid diberi kebebasan mutlak menentukan hasil. Di dalam pembinaan idea kreativiti ini hubungan murid dan guru merupakan hubungan di alam permainan yang diselaputi oleh semangat cinta dan kasih sayang.


Teknik ini boleh digunakan oleh guru untuk mengajar penulisan, penyelesaian masalah, mencari konsep baru, meletakkan konsep nahu baru menurut kefahaman murid, murid menulis semula konsep saraf, murid menyusun semula tajuk-tajuk nahu dan saraf mengikut kefahamannya, mencipta semula konsep hubungan manusia dengan alam serta pencipta menurut idea mereka.


Sebagai kesimpulannya, murid harus diberi kebebasan untuk menentukan apa yang ingin dipelajari. Pengajaran haruslah menjadi pengalaman yang menyeronokkan. Kesilapan dan kealpaan murid tidak harus dijadikan sebab untuk mendenda kerana denda mematikan langsung minat murid untuk belajar. Murid yang melakukan kesalahan tidak harus didenda bahkan dibimbing. Mendenda murid menyalin buku teks kerana bising atau tidak mahu murid membuat bising adalah kaedah pengajaran yang paling buruk dan tidak membina kreativiti murid. Begitu juga mendenda murid menyalin semula kesalahan matematik yang dilakukannnya sebanyak seratus kali sehingga habis buku latihannya. Kreativiti tunjangnya adalah emosi, perasaan dan kasih sayang. Tanpa emosi, cinta kasih dan sayang kreativiti itu hanyalah garis-garis hitam di dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah dan Menengah yang tidak dapat direalisasikan pun.

KREATIVITI DALAM PENDIDIKAN SENI VISUAL

Pendidikan berkait rapat dengan kreativiti dan pemikiran kreatif. Pendidikan Seni dalam Kurukulum Bersepadu Sekolah Menengah, bermaksud seni tampak yang bertujuan melahirkan warganegara berbudaya, khususnya individu yang kreatif, berpengetahuan dalam bidang seni, mempunyai kemahiran mencipta dan peka terhadap ciri estetik.


Kurikulum Pendidikan Seni melibatkan perasaan estetik, daya kreatif pelajar melalui penjanaan daya intuisi, persepsi dan konsepsi, juga boleh mewujudkan rasa kepuasan dan kesedaran terhadap bakat serta kemampuan diri pelajar. Pelajar yang mengikuti program Pendidikan Seni akan menjadi lebih peka dan perasa, bersikap sederhana dan mampu mengamalkan pertimbangan kesenian dan kesempurnaan dalam mengendalikan kehidupan. Pendidikan Seni juga mampu meningkatkan kualiti berfikir . Pengetahuan dan kemahiran Pendidikan Seni melalui penjanaan idea, penerokaan unsur, inkuiri, integrasi maklumat serta idea, pengolahan simbol nyata atau abstrak dan melihat sesuatu dari pelbagai perspektif, menjanjikan satu peningkatan kualiti berfikir serta bertindak secara rasional dan fleksibel.


Pendidikan Seni merupakan satu disiplin yang merentas kurikulum dan boleh dikatakan sebagai asas kepada mata pelajaran lain. Pelajar yang didedahkan dengan Pendidikan Seni berasa lebih senang dan yakin apabila berdepan dengan tugasan dalam mata pelajaran lain terutamanya yang melibatkan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Kefahaman menerusi visual tentunya lebih mudah daripada penghafalan fakta menerusi catatan berjela. Peta minda yang digrafikkan secara mudah lebih berkesan untuk menyatakan sesuatu konsep atau penerangan yang sukar. Prinsip dalam Pendidikan Seni berupaya memenuhi tuntutan dalam masalah ini

KREATIVITI DALAM LUKISAN
Kemahiran Menjana Idea Secara Kreatif dan Inovatif bagi Penghasilan Rekaan dan Binaan Set Teater

Kreativiti didefinisikan sebagai kemampuan untuk mencipta sesuatu yang unik, asli, berguna, bernilai dan ia berkait rapat dengan kemahiran membuat dan imaginasi. Untuk menghasilkan sesuatu yang kreatif, maka ianya harus mempunyai kecerdasan kreatif. Kecergasan kreatif mengandungi empat gaya iaitu inovatif, imaginatif, intuitif, dan ilham bagi menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeza terutama bagi penghasilan sesebuah karya seni. Berhubung perkara ini, maka penyelidik dan juga sebagai pensyarah, telah melakukan penelitian terhadap pelajar-pelajar di Pusat Kebudayaan, Universiti Malaya dan Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) yang telah mengambil kursus-kursus dalam Rekaan Set dan Prop, Seni Visual Dalam Teater dan Komunikasi Visual.


Objektif penelitian kualitatif ini untuk mengenalpasti perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri bagi menghasilkan sesuatu rekaan dan binaan set dalam sesebuah pementasan teater. Kegiatan mereka dan membina set ini merangkumi penerokaan terhadap unsur seni dan prinsip rekaan serta mengenali pelbagai alat, bahan dan kegunaannya untuk menghasil model-model yang terbaik untuk sesebuah produksi teater. Latihan dalam studio yang melibatkan rekaan dan binaan set turut memperkenalkan pelbagai teknik dan kemahiran membina model set yang kreatif serta menarik bila dipersembahkannya. Kesedaran melalui pemerhatian alam dan persekitaran menjadi fokus kegiatan menghasilkan rekaan dan binaan set yang kreatif. Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual pelajar dan kesedaran terhadap asas senireka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Ini akan membolehkan pelajar menyelaras apa yang dilihat dan dialami seterusnya digunakan dalam proses rekaan dan binaan model set untuk pementasan teater.


Kesimpulan hasil dari penelitian, penyelidik mendapati kemahiran menjana idea secara kreatif dan inovasi bagi penghasilan rekaan dan binaan set teater mempunyai pertalian yang penting dengan teknik dan sumber bahan yang digunakan. Perkaitan ini dapat dibahagikan kepada empat disiplin utama. Empat disiplin tersebut harus dijadikan teras bagi kemahiran menjana idea secara kreatif dan inovasi. Empat disiplin tersebut termasuklah pemahaman visual, latihan yang berkaitan unsur seni dan prinsip rekaan, kefahaman dalam organisasi rekaan, kajian teori dan analisis yang berkaitan dengan aspek visual set pementasan dan seni persembahan teater secara keseluruhan.

Tahap perkembangan KREATIVITI

Perkembangan Kreativiti Fisher (1943)


5 Tahap dalam Pemikiran Kreatif;
  • Peringkat Rangsangan
          - Beri soalan kritikal/boleh mendorong perasaan ingin tahu
  • Peringkat Penerokaan
          - Pelajar cuba mencari jawapan terhadap soalan yang telah diberikan / pelajar kreatif     
            akan cuba pelbagai cara, gaya, teknik. 

  • Peringkat Perancangan
          - Melalui perancangan secara verbal & visual.
  • Peringkat aktivit
          - Lakukan tindakan berdasarkan persoalan ‘ bagaimana harus kita mengambil tindakan 
            ke atas cadangan tersebut. 

  • Kajian Semula
          - Membuat penilaian/refleksi terhadap keberkesanan tindakkan yang telah dijalankan - 
            untuk tujuan penambahbaikan. Pandangan Tokoh-Tokoh Seni Visual Mengenai Kreativiti

  • E. Paul Torrance (Tersohor dalam bidang/kajian kreativiti). 
Beliau mencadangkan Ujian IQ bukanlah satu-satunya cara mengukur daya intelektual seseorang. Beliau memperkenalkan instrumen untuk menguji tahap kreativiti sesseorang menggunakan “Torrence Test of Creative Thinking”.

  • June King McFee
Beliau mentakrifkan kreativiti sebagai keupayaan seseorang mencipta sesuatu yang baru/mampu mengolah idea baru/lain yang lebih bermakna. Seni tidak terhad kepada hasil karya seni sahaja tetapi juga melibatkan pengalaman estetika. Seni ialah satu bentuk komunikasi yang dipengaruhi oleh konteks budaya.